Sun-ken Rock Gaiden - Yumin

Sun-ken Rock Gaiden - Yumin

Boichi Boichi

A 3 chapter long Spin-off from *Sun-ken Rock*, and named “Sun-ken Rock Gaiden – Yumin” with Yumin as main character.

Publication status: Finished
Latest update: Nov 2020
Last read: