Ponytail ni Yureru
Ponytail ni Yureru
Toyobayashi Sakane Toyobayashi Sakane

A middle-schooler gets enamoured by a girl's ponytail.

Publication status: Finished
Latest update: Jul 25
Last read:

The Popular Prince and the Sharp-Tongued Girl
The Popular Prince and the Sharp-Tongued Girl
Toyobayashi Sakane Toyobayashi Sakane

Confrontations between the popular prince and the sharp-tongued girl.

Publication status: Finished
Latest update: Jun 2022
Last read:

Scorching Sherbet
Scorching Sherbet
Toyobayashi Sakane Toyobayashi Sakane

Publication status: Finished
Latest update: Sep 2022
Last read:

Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
Onii-chan Is Done For! Official Anthology Comic
Minamito Kobayashi Kina Adachi Imaru Toyobayashi Sakane Sasuke Mori Misaki Hami Yuuki Shinichi Hara Yui Tomoe (TOもえ) Kometsubu Tadano Natsu Onio Yuuchi Mikumi Asazuki Norito Nekoume Cool-kyou Shinja Tsuchii Yukimoto Shuuji Terai Akane Igarashi Masakuni 9℃ Kawamura Taku Fujichika Koume Okada Anmitsu Kakitsubata Waka Suka Moricocco Ouchi Kaeru Namori majoccoid Sorato Shunsuke Yuuki Suzu Hori Rucchiifu Minamito Kobayashi Kina Adachi Imaru Toyobayashi Sakane Sasuke Mori Misaki Hami Yuuki Shinichi Hara Yui Tomoe (TOもえ) Kometsubu Tadano Natsu Onio Yuuchi Mikumi Asazuki Norito Nekoume Cool-kyou Shinja Tsuchii Yukimoto Shuuji Terai Akane Igarashi Masakuni 9℃ Kawamura Taku Fujichika Koume Okada Anmitsu Kakitsubata Waka Suka Moricocco Ouchi Kaeru Namori majoccoid Sorato Shunsuke Yuuki Suzu Hori Rucchiifu

An anthology comic of Onii-chan wa Oshimai! by various mangaka. --- **Volume 1** **Cover**: [Namori](https://mangadex.org/author/f049cee3-3b14-4101-8e5d-813526abb1f6) **Illustrations**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2), [Shiro Manta](https://mangadex.org/author/465b6513-a230-4ce1-b2a9-5027e94e52cc), [Izumi Bell](https://mangadex.org/author/1f462d2f-2cd5-420e-9f07-b4a214ef9465) **Author list**: 1. Namori 2. Fujichika Koume 3. Tadano Natsu 4. Kawamura Taku 5. Igarashi Masakuni 6. Kakitsubata Waka 7. Asazuki Norito 8. Nekoume 9. Tsuchii 10. Mori Misaki 11. Kometsubu 12. Yuuki Shinichi 13. Kobayashi Kina 14. Yuuki Suzu 15. Suka **Volume 2** **Cover**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Illustration**: [Cool-kyou Shinja](https://mangadex.org/author/9df2ffe2-1b7f-4619-93e1-c97aa0f1c0d0) **Author list**: 1. Namori 2. Hara Yui 3. Tadano Natsu 4. Igarashi Masakuni 5. Okada Anmitsu 6. Yuuchi Mikumi 7. Adachi Imaru 8. Onio 9. Minamito 10. Tomoe 11. Tsuchii 12. Terai Akane 13. Rucchiifu 14. Moricocco 15. Ouchi Kaeru 16. Nekoume 17. Cool-kyou Shinja **Volume 3** **Cover**: [Hara Yui](https://mangadex.org/author/60f69905-13da-42a5-9b2f-0571fcd567c2) **Illustration**: [Kuroda bb](https://mangadex.org/author/b8327a2b-a285-4a9a-b124-f3be558741d1) **Author list**: 1. Namori 2. Yukimoto Shuuji 3. Igarashi Masakuni 4. Suka 5. Onio 6. Sasuke 7. Toyobayashi Sakane 8. 9℃ 9. Adachi Imaru 10. Sorato Shunsuke 11. majoccoid 12. Yuuchi Mikumi 13. Hami 14. Tsuchii 15. Hori 16. Cool-kyou Shinja

Publication status: Ongoing
Latest update: Sep 17
Last read:

Loading...